Kim Cương Viên

Kim cương viên trắng – VKC001

kim-cuong-vien

hông tin viên Kim cương: Đá chính: Kim cương trắng Trọng lượng: 3.68 cts Hình đá: Round Kích thước: 10.02

Kim cương viên trắng – VKC002

kim-cuong-vien

Thông tin viên Kim cương: Đá chính: Kim cương trắng Trọng lượng: 1.002 cts Hình đá: Round Kích thước: 6.7

Kim cương viên trắng – VKC003

kim-cuong-vien

Thông tin viên Kim cương: Đá chính: Kim cương trắng Trọng lượng: 1.3 cts Hình đá: Round Kích thước: 7.04

Kim cương viên trắng – VKC004

kim-cuong-vien

Thông tin viên Kim cương: Đá chính: Kim cương trắng Trọng lượng: 1.25 cts Hình đá: Round Kích thước: 6.89

Kim cương viên trắng – VKC005

kim-cuong-vien

Thông tin viên Kim cương: Đá chính: Kim cương trắng Trọng lượng: 1.21 cts Hình đá: Round Kích thước: 6.89